راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
 • پسوند:   gif   — حجم:   9.77 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   9.77 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   9.77 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   9.77 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   9.77 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   488.28 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   488.28 MB
 • پسوند:   mp3   — حجم:   9.77 MB
 • پسوند:   apk   — حجم:   48.83 MB
 • پسوند:   psd   — حجم:   9.77 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   9.77 MB
 • پسوند:   exe   — حجم:   9.77 MB
 • پسوند:   7z   — حجم:   9.77 MB
 • پسوند:   ogg   — حجم:   48.83 MB
 • پسوند:   mkv   — حجم:   488.28 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   488.28 MB
کاربران
 • پسوند:   gif   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   488.28 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   488.28 MB
 • پسوند:   mp3   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   apk   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   psd   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   exe   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   7z   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   ogg   — حجم:   48.83 MB
 • پسوند:   mkv   — حجم:   488.28 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   488.28 MB
queue